S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

HANELI


Nejfuton.cz jsou postele
pohovky matrace a futony


OBCHODNÍ PODMÍNKY
DODACÍ PODMÍNKY

 

I. Všeobecná ustanovení

Prodávající :

Hana Kubicová

Bukovina 92, 67905 Křtiny.

IČ: 75396416

Telefon pro reklamace, dotazy a storno objednávky - 732335623 v pracovní 
dny 9-17hod
mail: hanakubicova@email.cz.
Zpracování poptávky max. do 24h v pracovní dny.
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje
Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi
kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou
zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva
a povinnosti prodávajícího a zákazníků – kupujících.
II. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. 
Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na webových stránkách haneli.cz,
prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží
v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými
pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením
platným na území České republiky.
III. Objednání zboží a uzavření smlouvy 
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění 
veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém
formuláři. Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem
odeslání objednávky.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky –
množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně,
žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například
emailem nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě,
že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.
Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky. Stornování objednávky
ze strany kupujícího je možné nejdéle do 24h prostřednictvím mailu nebo
telefonicky.
IV. Cena a platba 
Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. 
Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny
kurzu, výrazné inflaci apod. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve
po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího
nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi ČP. Faktura vystavená
na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako
daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení,
pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu
na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující
provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného
zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.
Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním poukázkou).
V. Dodací lhůta 
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení 
všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.
Zboží expedujeme nejdéle
do 5 pracovních dní po obdržení objednávky.
Zboží uvedené jako "SKLADEM" expedujeme do 24h od objednání
V případě, že objednané zboží není možné v této lhůtě dodat, oznámí toto prodávající
kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.
VI. Dopravní podmínky Česká republika 
Kupující je povinen zboží od přepravceřádně převzít, zkontrolovat neporušenost 
obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících
o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje
kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem kupující stvrzuje, že zásilka splňovala
všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci
o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. V případě zboží poškozeného
dopravou uvnitř balíku, ponechejte celý obal pro náslenou reklamaci. Do 24h
kontaktujte vaši dodávací poštu do 24hodin od přezetí balíku a zároveň i nás.
Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v balíku.


VII. Záruka a reklamace
Není-li na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční 
doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury
na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo
jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením,
použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo
opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky
poškozené. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího –
Bukovina 92, 67905 Křtiny Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost
prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí
kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena
dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva
z odpovědnosti za vady.
Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané
buď u konkrétního inzerátu nebo obecně v obchodních podmínkách.
Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné
reklamace. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající zboží
k zákazníkovi na vlastní náklady. K reklamovanému zboží je
nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura. Reklamované zboží musí být
kompletní.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmtem oprávněné a správně uplatněné reklamace,
výměnou za stejný výrobek nebo vrácením peněz dle těhto zásad:
Pokud se vada projeví během prvních 6ti měsíců od převzetí zboží, je možno požadovat bezplatné odstranění 
vady nebo chtít výměnu za nové zboží.
Ve zbylé části záruční doby (7-24 měsíc) se vady rozlišují na odtranitené a neodstranitelné. Kritériem je i to, zda vada 
brání řádnému užívání věci.  
Odstranitelné vady - při odstranitelných vadách má spotřebitel nárok na odstranění vady. Není-li to možné, 
pak může požadovat výměnu věci či její součásti. Není-li ani takový postup možný, je nárok na přiměřenou slevu nebo 
odstoupení od smlouvy.
Neodstranitelné vady, které brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady - zákazník má právo na výměnu zboží 
nebo odstoupení od smlouvy.           
VIII. Vrácení zboží 
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, 
musí zboží poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady,
které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami
(očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je
každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží vráceny na účet kupujícího,
a to nejpozději do 14 pracovních dnů od termínu, kdy nakupující zboží vrátil.
Nakupujícímu je vrácena částka za zboží rovnající se kupní ceně zboží + náklady za nejlevnější
dopravu k zákazníkovi. Cena zboží může být snížena o částku, kterou zboží ztratilo používáním
nebo opotřebením.
Náklady na vrácení zboží (za dopravu) hradí nakupující.
Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned
odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
IX. Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno 
na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické
objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující
prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně
případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní
podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání
objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou
k dodání zboží vázán.
X.Využití vašich dat mimo internetový obchod 
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům 
např.reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem s vyjímkou
nutných údajů vyžadovaných dopravcem pro úspěšné doručení zásilky.
XII. Akční nabídky 
Odesláním objednávky souhlasíte s občasným zasíláním akčních nabídek 
na uvedenou emailovou adresu.Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat odesláním
odpovědi s textem "nezasílat"

Nákupní řád je platný od 1. ledna 2014.